Breaking News
recent

Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul

(As-Sirahmuslimin) Nama lengkapnya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Malik bin Harits Al-Anshari Al-Khazraji, biasa dipanggil Abu Hubab. Sebelum masuk Islam namanya Hubab. Setelah masuk Islam namanya menjadi Abdullah.

Ayahnya, Abdullah bin Ubay bin Salul, hampir saja dinobatkan menjadi raja Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW di Madinah Munawwarah. Karenanya ayahnya sangat membenci Nabi SAW dan menyembunyikan kemunafikannya.

Dalam perang Bani Musthaliq, Al Harits bin Abu Dhirar menghimpun pasukan untuk memerangi kaum muslimin, Beliau menyusun pasukan dan segera berangkat ke tempat Banu Musthaliq. Dalam pasukan yang dipimpin sendiri oleh Nabi ini ikut juga sekelompok kaum munafik, termasuk pimpinannya, Abdullah bin Ubay.Setelah pertempuran usai dan dalam perjalanan kembali ke Madinah, Abdullah bin Ubay berkata pada kelompoknya,"seandainya kami kembali kemadinah, niscaya orang yang paling mulia akan keluar(terusisr) dari Madinah menjadi orang yang paling hina"

Ucapan "terhina" ini dimaksudkan pada Nabi SAW dan sahabat Muhajirin yang terusir dari Makkah. Ketika kabar ini sampai kepada Nabi SAW lewat sahabat Zaid bin Arqam, Umar bin Khaththab meminta Nabi menyuruh Abbad bin Bisyr untuk membunuh tokoh munafik tersebut. Tetapi Abdullah bin Ubay mengingkari kalau telah mengatakan itu, sehingga terjadi suasana yang tegang dan penuh prasangka, sampai akhirnya turun ayat yang membenarkan Zaid bin ArqamMelihat perkembangan situasi tersebut, Abdullah mengatakan
kepada Nabi SAW,"demi Allah, dialah orang yang hina dan Andalah yang mulia, wahai Rasulullah. Jika anda mengizinkan aku untuk membunuhnya, aku akan membunuhnya. Demi Allah, seluruh anggota kabilah Khazraj tahu bahwa tiada seorangpun yang paling berbakti kepada orang tuanya dari aku. Aku khawatir anda menyuruh orang muslim untuk membunuh ayahku(Abdullah bin Ubay bin Salul ayahnya Abdullah) dan aku tidak kuasa melihat orang yang membunuh ayahku(Abdullah bin Ubay bin Salul ayahnya Abdullah) itu hidup, dan aku khawatir membunuh seseorang muslim sehingga aku kelak dimasukkan ke dalam neraka". Nabi Menjawab, "Tetapi kita harus menjaganya dengan baik dan bersikap lemah lembut dalam bergaul. Jangan sampai orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jadi berbaktilah kepada ayahmu dan jegalah ia dengan baik!".

Kematian Abdullah bin Ubay bin Salul (ayahnya Abdullah)
Pada tahun ke sembilan Hijriyah, sepulang Rasulullah saw dari perang Tabuk, di akhir bulan Syawwal Abdullah bin Ubay menderita sakit. Mendengar Abdullah bin Ubay sakit, Rasulullah saw menyempatkan diri untuk membesuknya. Usamah bin Zaid bercerita: “Saya bersama Rasulullah saw mengunjungi Abdullah bin Ubay yang sedang sakit untuk membesuknya. Rasulullah saw mengingatkan Abdullah bin Ubay “Bukankah
saya sudah melarang kamu dari dahulu agar tidak mencintai orang-orang Yahudi?” Abdullah bin Ubay menjawab sekenanya, “Dulu Sa’d bin Zurarah membenci orang-orang Yahudi, kemudian Sa’d bin Zurarah mati.”

Rasulullah saw tidak kehilangan sisi kemanusiaan yang bermartabat meskipun kepada orang yang sering Rasulullah ketahui dari Allah SWT sebagai pembuat masalah dan fitnah di dalam barisan kaum Muslimin. Secara zahir Abdullah bin Ubay menunjukkan dirinya sebagai seorang Muslim, maka ia berhak mendapatkan hak keIslaman itu dengan dibesuk ketika sakit.

Pada bulan kerikutnya, bulan Dzulqa’dah Abdullah bin Ubay wafat. Anak lelaki Abdullah bi Ubay, yang bernama Abdullah bin Abdullah bin Ubay datang menemui Rasulullah saw, meminta salah satu kain Rasulullah saw untuk dijadikan sebagai kafan bagi Abdullah bin Ubay, ayahnya. Dan Rasulullah saw mengabulkan permintaan itu dan memberikan kainnya kepada Abdullah bin Abdullah bin Ubay untuk menjadi kafan bagi jenazah ayahnya.

Kemudian Abdullah bin Abdullah juga meminta agar Rasulullah saw berkenan datang menshalatkannya. Maka Rasulullah saw datang untuk menshalatkan jenazah itu. Ketika Rasulullah saw berdiri hendak menshalatkannya, Umar bin Khaththab menarik baju Rasulullah saw dari belakang dan berkata: “Wahai Rasulullah, Engkau akan menshalatkannya? Bukankah Allah melarangmu untuk menshalatkannya?

Rasulullah saw menjawab: “Sesungguhnya Allah SWT memberikan kepadaku dua pilihan kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik." (QS at-Taubah:80) Dan saya akan menambahnya lebih dari tujuh puluh kali.

Umar berkata: “Sesungguhnya dia itu orang munafiq”. Setelah Rasulullah saw menshalatkannya, barulah turun ayat: “Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam Keadaan fasik. (QS. At-Taubah:84)

Rasulullah saw menshalatkannya ketika itu karena memperlakukannya secara zahir, yaitu pengakuan Abdullah bin Ubay bahwa ia seorang Muslim. Dan Islam mengajarkan ummatnya untuk memperlakukan manusia sesuai dengan kondisi zahirnya, urusan hati dan batinnya adalah kewenangan Allah SWT.

Bisa juga dimaknai bahwa Rasulullah saw menshalatkan Abdullah bin Ubay –tokoh munafiq itu- untuk menghormati anaknya –Abdullah bin Abdullah bin Ubay- yang merupakan salah satu sahabat mulia. Sedangkan pemberian kain Rasulullah saw sebagai kain kafan Abdullah bin Ubay bisa difahami sebagai pembuktian karakter Rasulullah saw yang tidak pernah menolak permintaan siapapun selama Rasulullah saw memilikinya. Bisa juga difahami bahwa Rasulullah saw tidak pernah melupakan kebaikan Abdullah bin Ubay –tokoh munafiq itu- di samping keburukannya yang tidak terhitung.

Bagi Abdullah bin Abdullah bin Ubay kematian ayahnya itu menjadi salah satu bukti bahwa berbakti kepada orang tua tetap dilakukan oleh seorang anak, meskipun ia tahu bahwa ayahnya bergelimang dosa dan berlumur maksiat. Selama orang tua itu tidak menyuruhnya berbuat maksiat atau melarangnya beramal shalih.

Orang baik akan senantiasa membuat kebaikan meskipun kepada orang yang tidak baik. Sedangkan orang yang tidak baik akan terus membuat keburukan meskipun kepada orang yang membuat kebaikan. Wallahu a’lam.

Abdullah bin Abdullah bin Ubay Bin Salul gugur sebagai syahid dan bergabung bersama syuhada lain dalam perang Al-Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab pada tahun 12 Hijriyah.

Sumber
Akhiy Zulfan Afdhilla

Akhiy Zulfan Afdhilla

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Perhatian-Assalamualaikum
Silahkan Anda meng-Copy-Paste artikel yang ada disitus as-sirahmuslimin.blogspot untuk keperluan anda dengan syarat tanpa menghilangkan tanda "sumber", dan dilarang keras mengkomersialkan artikel yang ada di situs ini
Sirah Tokoh-Tokoh Muslim©Sirah Muslimin Blogspot.com

Diberdayakan oleh Blogger.